Notice: Uninitialized string offset: 0 in /public_html/core/i18n/i18n.php on line 47
Oferta :: S-DESIGN

s-Design - pracownia projektowa

S-DESIGN oferuje pełną obsługą inwestycji budowlanych w zakresie ogólnie pojętego projektowania. Realizujemy szeroki wachlarz usług w zakresie architektury i inżynierii lądowej. Promując innowacyjność stale poszerzamy zakres swojej działalności, tak by wraz z rozwojem wiedzy i techniki być w stanie zapewnić możliwie wysoką jakość opracowanej dokumentacji projektowej w toku realizacji każdego rodzaju przedsięwzięć. Wszystko co robimy ukierunkowane jest na zapewnienie wszechstronnego wsparcia Inwestorom realizującym inwestycje budowlane oraz możliwie skuteczne wykorzystanie wpływu na poprawę jakości życia naszych Klientów z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Wykonujemy projekty urbanistyczne, architektoniczne oraz wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze, oferujemy profesjonalne doradztwo na każdym etapie Państwa inwestycji, w razie potrzeby odpowiadamy za wszystkie niezbędne uzgodnienia formalno-prawne na terenie całego kraju. W zakresie działalności Biura leży również sporządzanie dokumentacji przetargowych, pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich. bierzemy czynny udział w procesie realizacji większości naszych projektów. Dokładny opis oferowanego zakresu działalności w obrębie prowadzonych przez nas projektów znajdą państwo poniżej:

Realizacja etapu przedprojektowego:

 • oceny przydatności gruntów dla potrzeb lokalizacji obiektów budowlanych,
 • doradztwo w zakresie wymaganych procedur administracyjnych, harmonogram uzgodnień,
 • oceny zagrożeń z zakresu ochrony środowiska, opracowanie karty informacyjnej i raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • ocena uwarunkowań urbanistycznych i infrastrukturalnych,
 • opracowanie operatu wodno-prawnego,
 • przygotowanie materiałów i wniosków do uzyskania Decyzji o Warunkach Zabudowy,
 • koordynacja projektowa zakresu prac geodezyjnych i geotechnicznych,
 • inwentaryzacje budowlane dla potrzeb opracowania,
 • ocena techniczna możliwości nadbudowy, rozbudowy, przebudowy budynku.

Koncepcje architektoniczne:

 • analizy architektoniczne,
 • koncepcje zagospodarowania terenów,
 • Programy funkcjonalne i technologiczne,
 • koncepcja kubaturowa budynków,
 • wizualizacje 3D, renderingi w dwóch różnych stopniach dokładności.

Wielobranżowe projekty budowlany wszelkich obiektów kubaturowych oraz infrastrukturalnych:

 • projekty zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
 • projekty budynków komercyjnych i użyteczności publicznej,
 • indywidualne projekty nowoczesnych, energooszczędnych domów i rezydencji,
 • adaptacja, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa obiektów istniejących,
 • projekty obiektów objętych ochroną konserwatorską,
 • projekty założeń przemysłowych, hale magazynowe i produkcyjne, budynki techniczne, socjalne, biurowe,
 • projekty stacji paliw płynnych,
 • projekty przyłączy elektrycznych i elektro-energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
 • projekty urządzeń i instalacji ochrony środowiska,
 • projekty obiektów i urządzeń sieci telefonii komórkowej,
 • adaptacje projektów typowych,
 • rewitalizacja i termorenowacja osiedli mieszkaniowych,
 • operaty ochrony p.poż. dla obiektów istniejących i projektowanych.

Wielobranżowe projekty wykonawcze:

 • projekty wykonawcze branż instalacyjnych,
 • projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych, murowych,
 • projekty warsztatowe konstrukcji stalowych,
 • projekty wykonawcze branży architektonicznej oraz indywidualnego stałego wyposażenia budynku.

Projekty wnętrz w różnym stopniu dokładności:

 • projekty wykonawcze wnętrz komercyjnych, strefy publicznej (komunikacja ogólna, wnętrza usługowe, wnętrza sklepowe) i prywatnej,
 • projekty wnętrz mieszkalnych,
 • projektowanie indywidualnego wyposażenia meblowego.

Uzupełniająca dokumentacja budowlana, dokumentacja przetargowa:

 • opracowanie charakterystyk i audytów energetycznych,
 • przedmiary robót, kosztorysy, zbiorcze zestawienie kosztów,
 • specyfikacje techniczne.

Oprawa wizualna przedsięwzięcia:

 • sporządzanie materiałów marketingowych promujących inwestycję,
 • wizualizacja architektoniczna, renderingi,
 • identyfikacja wizualna.

Ekspertyzy, oceny techniczne:

 • oceny stanu technicznego obiektów budowlanych, oceny zużycia obiektów oraz ocena przyczyn występowania nieprawidłowości,
 • ocena techniczna możliwości nadbudowy, rozbudowy budynku,
 • ocena stanu technicznego obiektów budowlanych pod kątem możliwości instalacji konstrukcji antenowych,
 • oceny jakości gruntów i ich nośności oraz badania geotechniczne podłoża,
 • coroczne przeglądy obiektów budowlanych oraz przeglądy pięcioletnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonujemy następujące badania nieniszczące:

 • ocena wytrzymałości betonu na ściskania za pomocą młotka schmidt’a,
 • detekcja zbrojenia w elementach żelbetowych urządzeniem Proceq Profoscope,
 • badanie wytrzymałości powierzchni betonu na odrywanie - dyna pull-off (urządzeniem firmy Proceq),
 • pomiar wilgotności podłoża oraz anemometryczne badanie wydajności instalacji wentylacji.

Prace projektowe – konserwacja zabytków:

 • inwentaryzacje architektoniczne,
 • badania architektoniczne, stratygraficzne,
 • programy prac konserwatorskich,
 • projekty kolorystyki i aranżacji elewacji budynków zabytkowych.

Usługi w zakresie nadzoru autorskiego oraz, niezależnie, inwestorskiego:

 • harmonogramowanie i kontrola postępu prac,
 • kontrola zgodności z obowiązującymi przepisami I dokumentacją projektową,
 • kontrola jakości wykonywanych robót.

Dla wymagających klientów oferujemy kompleksową obsługę projektową od wyboru działki, poprzez koncepcje, projekt, uzgodnienia i pozwolenia, nadzór nad realizacja przedsięwzięcia aż do finalnego przekazania obiektu do użytkowania. Zapraszamy do skorzystania naszych usług, oferując pełne zaangażowania w Państwa przedsięwzięcie.